Forside-mutismebok-butikk.jpg

Veiledere Veileder i arbeidet med selektiv mutisme hos barn og unge

kr 385.00

Varenummer: 285 Kategori:

Beskrivelse

ISBN: 978-82-93760-02-3

Ny oppdatert utgave

Når taushet ikke er gull

-en veileder ved selektiv mutisme (SM)

Denne veilederen er en nyskrevet og betydelig revidert versjon av de to første utgavene fra 2009 og 2012. I den nye utgaven er det særlig lagt vekt på hvordan fagpersonell kan utrede, og bistå foreldre og barnehager / skoler med tidlig veiledning og andre tiltak for å fremme snakking hos tause barn og ungdom.

SM beskriver barn som er konsekvent tause i en eller flere spesifikke sosiale situasjoner eller overfor bestemte personer, til tross for at de kan snakke, og gjør dette hjemme der de er trygge. Tilstanden forekommer hos omtrent 1% av barnebefolkningen og kan sees helt ned i 2-3 års alder. Det er litt flere jenter enn gutter som utvikler SM og det er noe høyere forekomst hos barn og unge med to- eller flerspråklig bakgrunn. Ny kunnskap viser at SM er en angstlidelse, noe som indikerer at tausheten ikke er viljestyrt fra barnets eller den unges side. Ulike grader av utviklingsforsinkelser/ -forstyrrelser kan også kan være en del av tilstandsbildet ved SM.

I veilederen presenteres oppdatert kunnskap fra forskningslitteraturen og fra klinisk arbeid inklusive nye skjemaer for kartlegging av og informasjon om SM. De tidligere kartleggingsskjemaene av kommunikasjon er erstattet med de standardiserte foreldre- og lærerutfylte spørreskjemaene Selective Mutism Questionnaire; SMQ (Lindsey Bergman et al.,2008), og School Speech Questionnaire; SSQ (Bergman et.al.,2002). Skjemaene er oversatt til norsk av Beate Ørbeck og Hanne Kristensen. SMQ og SSQ kan gi verdifull informasjon om alvorlighet av tilstanden i en kartleggingsfase og kan også benyttes når en skal undersøke effekten av iverksatte tiltak. Egenvurderingsskjemaer / «snakkekart» ment brukt for å innhente opplysninger om hvordan yngre barn opplever sin situasjon, er også fornyet.

Helt nytt i veilederen er et kapittel om særskilte rettigheter og spesialpedagogiske tilrettelegginger i barnehage / skole og et eget samlet kapittel med både generelle og spesifikke systematiske tiltak for å fremme kommunikasjon og snakking hos barn med SM. I det nye kapittelet om tiltak redegjøres det for trinnene i den norske hjem- / skolebaserte tilnærmingen som er utviklet og prøvd ut i en av de første kontrollerte behandlingsstudier i verden om SM (Beate Ørbeck et al. 2012; 2014). Vedlagt gis også en oversikt over ulike spill, leker og apper som kan være til hjelp når en skal gjennomføre de de systematiske tiltakene.

Veilederen retter seg primært mot førstelinjetjenesten; de kommunale psykologtjenester og det pedagogisk-psykologiske fagmiljøet (PPT), men er også nyttig for ansatte i poliklinikker for barn og unges psykiske helse, foreldre og ansatte i barnehage / skole.

Forfatterne av veilederen er Kathe Lundahl (cand. paed, og spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning) ansatt i PP-tjenesten i Oslo, Beate Ørbeck (spesialist i klinisk psykologi / dr. philos) ansatt ved Oslo Universitetssykehus og Hanne Kristensen (barnepsykiater / dr. med), nå pensjonist, men tidligere ansatt ved RBUP Helseregion Øst og Sør.