StasJrForside.png

STAS Junior – Standardisert Test i Avkoding og Staving

kr 3,502.00

Varenummer: 1100 Kategori:

Beskrivelse

STAS for junior
Forskning og erfaring viser at oppdagelse, forebygging og behandling av lese- og skrivevansker kommer for sent (Snowling, 2019; Lyster et al. 2020). STAS jr. ble utviklet for å bøte på dette og anvende forskningsbasert kunnskap til å hjelpe skolene med å nå Opplæringslovens nasjonale mål om Tidlig oppdagelse og tidlig innsats.

STAS’ Novemberprøver er korte og enkle prøver av elevens tidlige ferdighet i bokstavkunnskap, fonembevissthet, benevningshastighet (RAN), tidlig lese- og tidlig staveferdighet. I november 1. trinn fyller lærer også ut et enkelt standardisert skjema som kartlegger de samme ferdighetene samt språk, oppmerksomhet, motorikk og familierisiko. STAS jr. er normert på ca. 100 tilfeldig utvalgte elever fra flere skoler i flere kommuner med Standard østnorsk som talespråk.

STAS Maiprøver er korte standardiserte prøver i avkoding av lydrette ord, ikke-lydrette ord, nonord, tekstlesingsflyt, RAN og staveferdighet på lydrette og ikke-lydrette ord. Maiprøvene har normer for mai 1. trinn, desember/januar 2. trinn og mai 2. trinn basert på 90 tilfeldig utvalgte elever.

STAS manual beskriver forskningsgrunnlaget for STAS jr., retningslinjer for tolkning og bruk av materialet samt veiledende bekymringsgrenser. Forslag til tidlig innsats omtales også.

STAS regneark skriver ut en elevprofil og relaterer den til veiledende bekymringsgrenser.

STAS hefter inneholder detaljerte instruksjoner som gjør det lett for lærere å lese seg til hvordan STAS jr. administreres, instrueres, skåres og kan sammenfattes.

STAS jr. kan brukes av skolene selv for å identifisere elever som har behov for tidlig innsats. Sammen med Språk 6-16 er STASskårene et godt utgangspunkt for samarbeid med PPT og andre instanser. STAS jr. kan bidra i tidlig utredning av hypoteser om dysleksi, spesifikke språkvansker (DLD), spesifikke vansker med leseforståelsen, kombinert dysleksi og vansker med leseforståelsen og andre nevroutviklingsforstyrrelser (Klinkenberg, J.E., Skaar Holme, S. & Skaar, E. (2021 a; b).

Stas Junior består av:
• Manual og lærerveiledning
• 1. Lærers hefte
• 2. Lesehefte for eleven
• 3. Registreringshefte for lærer
• 4. a. Elevhefte- Lyd-bokstavprøven (LBK) store bokstaver
• 4. b. Elevhefte- Lyd-bokstavprøven (LBK) små bokstaver
• 4. c. S-16. Elevhefte. Svarark til diktaten. S-16.
• 5. Resultathefte for Maiprøvene
• Ringeriksmaterialet elevhefte
• Ringeriksmaterialet lærerhefte
• Regneark

Når du har kjøpt testen med manual og det øvrige trykkede materiellet, vil du få tilgang til alt forbruksmateriellet som PDF-dokumenter som du kan skrive ut. Dette kan du skrive ut i det antallet du ønsker uten å betale noe mer.

Bakgrunnsstoff:
Klinkenberg, J.E., Skaar Holme, S. & Skaar, E. (2021a). STAS for junior, tidlig oppdagelse og tidlig innsats. Artikkel I. Norsk Tidsskrift for Logopedi, nr 2, 67, 26-36.
Klinkenberg, J.E., Skaar Holme, S. & Skaar, E. (2021b). STAS for junior, tidlig oppdagelse og tidlig innsats. Artikkel II. Norsk Tidsskrift for Logopedi, nr. 3. 67, 26-37.
Kunnskapsdept. (2020). Meld. St. 6. Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.
Lervåg, A., Bråten, I., & Hulme, C. (2009). The Cognitive and Linguistic Foundations of Early Reading Development: A Norwegian Latent Variable Longitudinal Study. Developmental Psychology, 45, 764-781.
Lyster, S.A.H., Snowling, M., Hulme, C. & Lervåg, A. (2020). Preschool phonological, morphological and semantic skills explain it all: Following reading development through a 9-year period. Journal of Research in Reading, 175-188
Snowling, M.J. (2019) Dyslexia. A very short introduction. Oxford university press.