ForsideSamspill.png

Veiledere Samspill med for tidlig fødte (EPUB)

kr 198.00

E-bøker blir sendt til den e-postadressen som blir oppgitt ved bestilling

Varenummer: 282 Kategori:

Beskrivelse

ISBN: 978-82-93760-00-9

Monografien «Samspill med for tidlig fødte» gir en grundig og god innføring i moderne teori om samspill mellom små barn og foreldre, og knytter dette til en praktisk studie av de første fire månedene av dette samspillet for prematurt fødte barn.

Prematurt fødte barn kommuniserer dårligere med sine mødre enn barn født til termin. Deres «signaler» er vanligvis svake og utydelige, og alt foregår i et langsommere tempo.

Foreldre blir ofte fortvilet og føler seg hjelpeløse. Spisesituasjonen er særlig utsatt, og foreldre trenger hjelp til å forstå barnets signaler og tempo. Det kan ta flere år før premature opplever «matglede». Tilknytningsprosessen mellom mor og barn blir sårbar.

Flere langtidsstudier viser at tidlig etablering av et godt samspill vil kunne gi en betydelig redusert risiko når det gjelder utvikling av kognitive, språklige og emosjonelle vansker. Tidlig hjelp er også langt mindre ressurskrevende.

Denne monografien gir en faglig oppdatert forståelse og beskrivelse av for tidlig fødte barns aller tidligste samspill med sine omsorgspersoner. Det gis en innføring i medisinske og psykologiske aspekter ved for tidlig fødsel, og signaler som kan være viktig å være oppmerksom på i forebyggende arbeid. Monografien bygger på en kvalitativ studie av 9 mor–barn par de første fire månedene etter fødselen.

Studien understreker hvor viktig det er at sykehuspersonal, helsesøstre og foreldrene er oppmerksomme på den store rollen det tidlige samspillet har for barnets vekst og utvikling. Monografien belyser spiseproblemer som ofte oppstår blant for tidlig fødte, og betydningen av å følge barnets tempo.

Forfatteren anvender objektrelasjonsteori og generell utviklingspsykologi som forståelsesgrunnlag for samspill mellom mor og barn. Hun beskriver samspillsfenomen og knytter dem til et billedlig begrepsapparat som de fleste vil gjenkjenne. Teoretikere som John Bowlby, Donnald Winnicott, Wilfred Bion, og Melanie Klein er sentrale, likedan Colwyn Trevarthen og Stein Bråten.

Hildur Ann Simonsen er tilsatt som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT-kontoret for Haugesund, Svelo og Utsira, og har hovedansvar for de minste førskolebarna. Hun har hovedfag i spes.ped., og mange års praksis som førskolelærer og fra opplæring av mennesker med psykisk utviklingshemning.