Laerevansker-i-norsk-og-mattematikk-gronn-nr.-24.png

Lærevansker i norsk og matematikk

kr 220.00

Varenummer: 281 Kategori:

Beskrivelse

Kan vi gi en felles spesialpedagogisk hjelp ved lærevansker i norsk og matematikk?

Omlag halvparten av elever med lese- og skrivevansker har også matematikkvansker. Nyere forskning tyder på at språklig kompetanse og ferdighet i bruken av læringsstrategier kan betraktes som sentrale og felles læringsforutsetninger, og danne grunnlaget for en helhetlig spesialpedagogisk hjelp.

Boken er delt i en teoretisk og en praktisk del. Den første delen er skrevet av Olav Lunde og har tittelen: «Refleksjoner etter en litteraturstudie – og 25 år i PP-tjenesten.» Han drøfter begrepene lese- og skrivevansker/dysleksi og matematikkvansker/dyskalkuli i lys av nyere forskning – og med en kritisk vinkling mot mye av det diagnostiseringsarbeidet som gjøres i PP-tjenesten og i skolen. På samme måte tas også opp begrepet «lærevansker».
Lunde drøfter også om det er grunnlag for å anta felles årsaker til lærevansker og om det er likhetstrekk i måten vanskene viser seg på i skolen; hvordan basisferdighetene læres – og hva skolens undervisningsform kan bety. Ut fra dette drøftes hva slags innhold spesialundervisningen bør ha.
Den andre delen består av to kapitler som gir et praktisk-pedagogisk bilde av innholdet i en slik hjelp.
Kari Hole skriver om «Strategier for læring og forståelse». Hun presenterer 9 grunnleggende prinsipper og deretter viser hun hvordan bruken av ulike strategier kan benyttes i den spesialpedagogiske hjelpen både i norsk og matematikk. Utgangspunktet har vært Carol Santas systematisering av læringsstrategier – det vi gjerne kaller studieteknikker. Gjennom innføring og bruk av strategier rettes oppmerksomheten mot hvordan vi «lærer elevene å lære». Utdanningsdirektøren i Rogaland har de siste årene hatt «Læringsstrategiprosjektet» som satsingsområde.
Andreas Hansen skriver om «Systematisk begrepsundervisning som metode for å forebygge og redusere lærevansker hos barn og unge.» Han presenterer Magne Nyborgs modell og viser hvordan denne praktisk kan brukes i det spesialpedagogiske arbeidet uten å knytte sin presentasjon av modellen direkte til fagene norsk og matematikk. Forskning tyder på at elever som får bedret sin språklige kompetanse, har redusert behov for spesialpedagogisk hjelp.

St.m. 23 framhever systemarbeid og kompetanseoppbygging, og at den spesialpedagogiske hjelpen skal gis som tilpasset opplæring.

Boken vil være et nyttig redskap i dette arbeidet.