Plassholder

Håndbok med CD

kr 1,050.00

Varenummer: 195 Kategori:

Beskrivelse

De fleste som i sitt arbeid tester barn med WISC-R bruker trolig Hans Georg Kayser sin håndbok for tolkning av WISC-R. Gjennom denne håndboka har mange av oss blitt kjent med Kaufman og andre forskeres arbeider med denne evneprøven, og vi har lært hvordan forskningsresultatene kan anvendes i praksis for å utnytte kunnskapen i en WISC-profil best mulig.

Nå er boka kommet i ny, omarbeidet og utvidet utgave, og vi tror mange vil glede seg over den. Det som kjennetegner denne nye boka er først og fremst en bedre organisering og grundigere gjennomgang av informasjonen. Boka er utvidet med ca. 60 sider i forhold til den forrige utgaven, og kan på mange måter sees på som en ny bok.

Det spesielle med denne boka er at vi for første gang har laget den som en elektronisk utgave på CD-rom. Denne CD-en er ment som et supplement til boka og den vil derfor følge med når du kjøper den.

Vi får først en kort historisk gjennomgang, så blir vi presentert for sentrale sider ved et testopptak, før vi kommer til et grundig kapittel om tolkning av resultatene. Nyere forskning om sammenhenger mellom WISC-profiler og ulike diagnoser som f. eks. autisme, ADHD, hjernedysfunksjoner, nonverbale lærevansker og lese- og skrivevansker blir gjennomgått, og vi får også en grundig gjennomgang av faktorstrukturen i WISC. Boken avsluttes med et kapittel om projektive sider ved WISC.

Selv om boka i første rekke bygger på arbeid med WISC-R, vil måten å tenke på være gyldig også for WISC III når den kommer i norsk utgave. Vi mener at mange brukere av WAIS også vil ha nytte av å lese boka.

Boka bygger i hovedsak på Kaufmans modeller, men mange andre forskningsarbeider om WISC-R blir presentert. Den er gjennomarbeidet og tolkningshypotesene som blir presentert er godt dokumentert. Likevel er den lett å lese, og lett å finne fram i.

WISC-R er en arbeidskrevende test, både for barnet og den som gjennomfører testen. Det er derfor viktig å ta så godt vare på den informasjonen som ligger i testprotokollen som mulig, og vi opplever at denne håndboka er et godt hjelpemiddel i så måte. Kayser sier selv at boka bør leses i sin helhet før den brukes som oppslagsverk. Vi tror mange erfarne WISC-brukere vil ha glede av en slik gjennomgang, og kanskje oppleve at de ser med nye øyne på profiler de ikke har «forstått» tidligere. Boka bør være pensum for alle som skal lære seg å bruke WISC.

I tillegg til boka er det også utviklet et eget skåringsprogram som bygger på NPF’s norske normer. Dette er tilgjengelig som excel-fil (Excel 5.0 eller høyere) på diskett. Denne kan kjøpes uavhengig av håndbok og CD, men anbefales ikke brukt uten støtte i håndboka.